Gloria Sawin

Gloria Sawin


Gloria Sawin

Hubei Turquoise Saddle Ring

$ 965.00

Gloria Sawin

Kingman Turquoise Saddle Ring

$ 965.00

Gloria Sawin

Sugilite Saddle Ring

$ 965.00

Gloria Sawin

Denim Lapis Saddle Ring

$ 965.00

Gloria Sawin

Roserita Saddle Ring

$ 965.00

Gloria Sawin

Turquoise Saddle Ring

$ 965.00

Gloria Sawin

Square Bead

$ 300.00 $ 150.00

On Sale