Aloha Kachina by John Farnsworth
John Farnsworth
$2,500
La Posada Harlequins by John Farnsworth
John Farnsworth
 
Masau’u by John Farnsworth
John Farnsworth
$3,800
Niman by John Farnsworth
John Farnsworth
$7,200
Oljedine by John Farnsworth
John Farnsworth
$8,400
Wakas by John Farnsworth
John Farnsworth